Algemene voorwaarden

Identificatie van de verkoper

VEDI-express, franchise détenue par VTS sa
Rue Louis Blériot, 3
6041 Gosselies (Belgique)
TVA : BE 452 537 365
Tel : +32 71 25 85 81

 1. Algemeen
 2. Prijzen
 3. Bestelling
 4. Betaling
 5. Levering
 6. Intellectuele eigendom
 7. Klacht

Definities :

Onder “de verkoper” of “VEDI” wordt voormelde firma verstaan. Onder “de koper” of “de klant” wordt iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon verstaan, die via deze site een bestelling plaatst .

1. Algemeen – contractueel toepassingsgebied

Alleen deze verkoopvoorwaarden zijn op de verkoop via deze site van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, zelfs deze op de bestelbons van de koper. De eventuele verwijzing naar de bestelbons van de koper op de factuur of op andere documenten is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de klant. Deze vermelding mag in geen geval worden geïnterpreteerd als een stilzwijgende aanvaarding van eventuele algemene koopvoorwaarden. Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van VEDI vallen de eventuele commentaren die de klant bij zijn bestelling via internet invoert buiten het contractuele toepassingsgebied.

De verkoper behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Lopende bestellingen blijven echter onderworpen aan de voorwaarden die van toepassing waren op het ogenblik dat de koop is gesloten.

De foto’s, illustraties, kleuren en teksten die betrekking hebben op de producten op deze site, zijn niet contractueel en vallen dan ook geenszins onder de aansprakelijkheid van de verkoper.

De merken "Bilite" en "Ovio" zijn gedeponeerde handelsmerken door Becket sa.

De gebruikers van de site verklaren dat ze internet kennen en begrijpen en op de hoogte zijn van de beperkingen van het net, met name de functionele kenmerken en de technische prestaties, de onderbrekingsrisico’s, de responstijden om informatie te raadplegen, op te vragen of door te geven en de risico’s van welke aard ook die eigen zijn aan iedere internetverbinding.

2. Prijzen

 • Onze prijzen zijn exclusief btw en uitgedrukt in euro.
 • De verkoopprijzen van de producten op deze site zijn deze die ten tijde van de registratie van de bestelling worden vermeld.
 • Onze prijzen worden berekend op basis van de door de klant doorgegeven computerbestanden van professionele kwaliteit. Behoudens bijzondere bepaling in dit document zijn de kosten eigen aan het lay-outen, de digitalisering of enig ander prepresswerk een betalende service die aan een uurtarief van EUR 80,- (excl. btw) wordt gefactureerd.
 • Behoudens tegenbericht zijn de leveringskosten niet in de prijzen van onze producten inbegrepen. De leveringskosten worden aan het einde van de bestelling als toeslag berekend volgens de bestemming en/of de gewenste leveringswijze.
 • Wanneer de montage door VEDI wordt verzorgd, wordt de prijs voor de installatie van het beeld berekend op basis van een systeem dat ontworpen en geïnstalleerd is conform de door VEDI gehanteerde veiligheidsnormen. Als de klant eist dat er andere normen worden toegepast of andere werken worden uitgevoerd dan deze die door VEDI zijn voorzien, kan VEDI de prijs van de overeenkomst aan de gevraagde wijzigingen aanpassen of de overeenkomst beëindigen. De klant vergoedt VEDI in ieder geval voor de kosten die het heeft gemaakt.

3. Bestelling – annulering - wijziging

 • Bij de registratie van de bestelling moet de klant nauwkeurige en juiste gegevens verstrekken met betrekking tot de identiteit van de geadresseerde van de bestelling, de btw-informatie, het leveringsadres en het e-mailadres waarnaar de orderbevestiging kan worden gestuurd.
 • Als de klant zijn bestelling annuleert, is hij overeenkomstig artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek een bedrag verschuldigd dat overeenstemt met de reeds gemaakte kosten, vermeerderd met een vergoeding van 15 % van het bestelde bedrag.
 • Het recht op herroeping/terugkeer zonder boete geldt niet voor gedrukte producten van Vedi-Express, omdat deze producten op maat worden gemaakt en duidelijk gepersonaliseerd zijn.

Lopende bestellingen kunnen in principe niet worden gewijzigd. Soms aanvaardt VEDI bij wijze van uitzondering toch kleine aanpassingen voor zover mogelijk volgens de voortgang van het productieproces. Alleen wijzigingsaanvragen die de klant via e-mail naar production@vedi-express.info stuurt met vermelding van het bestelnummer worden in aanmerking genomen. De e-mail wordt uiterlijk de eerstvolgende werkdag beantwoord.

4. Betaling - facturering

De verschillende toegelaten betalingswijzen en de gevolgen die ze hebben voor de productietermijn worden uitvoerig beschreven op de pagina Betalingsvoorwaarden

De factuur zal worden opgemaakt op naam van de firma die bij de bestelling is ingevoerd. Het is aan de klant om de firmanaam, het adres en het btw-nummer van de firma aan wie moet worden gefactureerd, nauwkeurig op te geven tijdens het bestelproces.

Wanneer na de bestelling wordt gevraagd om de naam van de firma aan wie moet worden gefactureerd te wijzigen, zal daarvoor EUR 25 (excl. btw) administratieve kosten worden aangerekend. Klanten die intracommunautaire leveringen wensen of een verlaagd btw-tarief willen genieten, moeten de nodige bewijsstukken bezorgen.

De klant verbindt zich ertoe binnen 30 werkdagen na de bestelling het nodige beeldmateriaal voor de productie van zijn beelden te bezorgen. Iedere bestelling wordt, als ze door een aan de klant toe te schrijven vertraging niet kan worden uitgevoerd, binnen 30 dagen nadat ze is aanvaard gefactureerd. In voorkomend geval moet de factuur nog voor de productie worden betaald.

Alle geleverde producten blijven eigendom van de verkoper totdat de koper de prijs integraal heeft betaald.

De koper draagt alle risico’s voor verlies, beschadiging of vernietiging van de goederen van zodra ze onze werkplaatsen verlaten.

5. Levering – termijn - aansprakelijkheid

 • Behalve bij bestellingen die worden geregeld door de Express Secure-overeenkomst, die in ruil voor een hogere prijs een specifieke leveringswaarborg met zich meebrengt, worden de bij de bestelling vermelde leveringstermijnen steeds ter informatie gegeven en kunnen in geen geval als contractueel worden beschouwd. Ze worden in werkdagen in België uitgedrukt. Onder werkdagen wordt verstaan: de dagen dat VEDI open is (van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd feestdagen in België en de sluitingsdagen van VEDI).
 • Het staat de klant vrij om zijn transporteur te kiezen en zelf zijn goederen te komen ophalen. Door de optie transport te kiezen, kiest de klant de transporteur waarmee VEDI werkt en aanvaardt hij zodoende de beperking van de aansprakelijkheid van VEDI tot die van de transporteur ten aanzien van VEDI. VEDI selecteert kwaliteitstransportbedrijven zodat de verzonden colli op tijd, in goede staat en voor een redelijke prijs worden geleverd. Toch worden de colli op risico van de klant vervoerd en is de aansprakelijkheid van VEDI in geen geval groter dan die van de transporteur. Klachten over de transporteur dienen aan de transporteur te worden gericht.
 • In de meeste gevallen krijgt de klant automatisch het trackingnummer van zijn collo, zodra het door de transporteur is afgehaald. Mocht er zich een probleem voordoen, dan bezorgt VEDI-express in ieder geval op eenvoudig verzoek de naam en verdere gegevens van de transporteur en eveneens een kopie van de verzendingsbon.
 • Als de klant het transport van zijn colli zelf wil organiseren, dient hij bij het plaatsen van zijn bestelling op “EXW (BE)” te klikken. Verder hoeft hij zijn chauffeur alleen het bestelnummer mee te delen en hem bij ons langs te sturen om zijn collo af te halen.
 • Wanneer VEDI zich ertoe verbindt de beelden buiten te plaatsen, kan de montage steeds, zonder schadevergoeding, worden uitgesteld, als VEDI meent dat het uitvoeren van de taak door de weersverwachtingen of –omstandigheden te gevaarlijk is. Hetzelfde geldt als de in dit document voorziene dag voor de montage moet worden verplaatst om redenen buiten de wil van VEDI om. Er zal dan zuiver in functie van de beschikbaarheid van de technische dienst van VEDI een nieuwe dag worden vastgelegd die niet noodzakelijkerwijs een vastgesteld aantal dagen later valt.
 • De aansprakelijkheid van VEDI beperkt zich steeds tot de vervanging van het beeld en/of het systeem. Bij laattijdige overhandiging aan de transporteur (fabricagetermijn) is de aansprakelijkheid van VEDI beperkt tot een forfaitaire vergoeding van 150 euro of het bedrag van het werkelijke, door de klant geleden nadeel, mocht dit geringer zijn.

6. Intellectuele eigendom

 • De klant garandeert dat hij houder is van de intellectuele eigendomsrechten van de elementen (beeldmateriaal, logo, slogans enz.) die hij bezorgt en die nodig zijn om het beeld te reproduceren evenals van de vereiste vergunningen om ze te plaatsen. Hij blijft als enige aansprakelijk voor de betaling van de belastingen die voortvloeien uit de verwezenlijking van zijn project.

7. Klacht - geschil

Om contact te nemen met onze dienst na verkoop en een klacht indienen, klik hier met volgende informatie:

• Korte beschrijving van het probleem ;

• Bestelnummer ;

• Foto’s van het eventuele gebrek, als het probleem kan worden geïllustreerd.

De klacht zal zo spoedig worden behandeld en u krijgt uiterlijk binnen 2 werkdagen antwoord.

Let op: Vragen in verband met het transport moeten rechtstreeks aan de verantwoordelijke transporteur worden gericht.

Er kan geen klacht voor heel de levering worden ingediend als een deel van de goederen gebreken vertoont. Zo wordt een gering kleurverschil niet als een gebrek beschouwd. Kleurverschillen ten opzichte van een eerdere door VEDI gedrukte bestelling worden evenmin als een gebrek beschouwd, gelet op de technische beperkingen die eigen zijn aan de drukprocedés.

Bij geschillen is alleen het Belgische recht van toepassing en zijn alleen de rechtbanken van LuCharleroi bevoegd.